Školné pozostáva z dvoch častí.

Prvou časťou je školné pre CVČ a druhou časťou je školné pre ADH.

CVČ školné vyberá v súlade s VZN mesta Holíč č.84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet

SK7702000000002689782856

do poznámky treba uviesť      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor

úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka.
Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka.
Platbu je možné uskutočniť aj na celý školský rok.

Úhrada školného pre Aikido dojo Holíč je realizovaná v hotovosti do 15. dňa daného mesiaca. 

cenník školného

deti

Aikido Dojo Holíč
CVČ Holíč

5,– € / mesiac

4,– €  / mesiac
0,– € pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu

dospelí

10,– € / mesiac

október – december 24,– € (8,– €  / mesiac)
január – jún 48,– € (8,– €  / mesiac)

0,– € pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu (študenti do             18 rokov)