Školné pozostáva z dvoch častí.

Prvou časťou je školné pre CVČ a druhou časťou je školné pre ADH.


CVČ Holíč
 

školné vyberá v súlade s VZN mesta Holíč č. 84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč  školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet

SK77 0200 0000 0026 8978 2856

do poznámky treba uviesť      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor

úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka.
Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka.
Platbu je možné uskutočniť aj na celý školský rok.

 
Aikido dojo Holíč

úhrada školného je realizovaná v hotovosti do 15. dňa daného mesiaca.

cenník školného

deti a dorast 5 - 15 rokov

Aikido Dojo Holíč

5 € / mesiac

CVČ Holíč

8 €  / mesiac

( na každý ďalší krúžok 3 € )
4,– € pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu.
Vzdelávací poukaz odovzdaný do CVČ platí len na jeden krúžok.
Každý ďalší krúžok je spoplatnený.

dorast od 15 rokov a dospelí

Aikido Dojo Holíč

 

10 € / mesiac

CVČ Holíč

dospelí

 

12 €  / mesiac

október – december 36,– € 
január – jún 72,– €

študenti od 15 do 18 rokov, ktorí sa
sústavne pripravujú na ďalšie povolanie

8 € / mesiac

4,– € pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu
Vzdelávací poukaz odovzdaný do CVČ platí len na jeden krúžok.
Každý ďalší krúžok je spoplatnený.