Školné pozostáva z dvoch častí.

Prvou časťou je školné pre CVČ a druhou časťou je školné pre ADH.


CVČ Holíč
 

školné vyberá v súlade s VZN mesta Holíč č.84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet

SK77 0200 0000 0026 8978 2856

do poznámky treba uviesť      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor

úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka.
Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka.
Platbu je možné uskutočniť aj na celý školský rok.

 
CVČ Skalica

školné vyberá v pokladni Mestského úradu Skalica v hotovosti alebo kartou.
Do poznámky treba uviesť       meno a priezvisko a názov krúžku „AIKIDO 1“


Aikido dojo Holíč

úhrada školného je realizovaná v hotovosti do 15. dňa daného mesiaca.

cenník školného

deti a dorast 5-18 rokov

Aikido Dojo Holíč
CVČ Skalica
CVČ Holíč

5,– € / mesiac

2,– €  / mesiac 

Platí sa celý školský rok naraz.

4,– €  / mesiac ( na každý ďalší krúžok 3 € )
0,– € pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu.
Vzdelávací poukaz odovzdaný do CVČ platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je spoplatnený.

dospelí

Aikido Dojo Holíč
CVČ Holíč

10,– € / mesiac

október – december 24,– € (8,– €  / mesiac)
január – jún 48,– € (8,– €  / mesiac)

0,– € pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu
(študenti do 18 rokov)
Vzdelávací poukaz odovzdaný do CVČ platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je spoplatnený.