Nábor

Nábor

Dovoľujeme si vám oznámiť, že členstvo v Slovenskej Aikido Asociácii | Aikikai Slovakia (SAA) je podmienkou cvičenia v Aikido Dojo Holíč.

Výhody členstva

 Máte nárok na uskutočnenie skúšok technickej vyspelosti Kyu a Dan, ktoré sú medzinárodne uznané priamo centrálou aikido   Aikikai Foundation | Aikikai Hombu Dojo Tokyo.

 Okrem cvičenia v ADH, sa stávate aj členom veľkej rodiny Aikido, kde máte možnosť sa spolu s nami podeliť sa o radosť a   nadšenie z cvičenia aikido.

 Máte príležitosť sa bezplatne zúčastňovať asociačných a medzinárodných seminárov a víkendových stáží.

 Ponúkame Vám možnosť cvičiť pod vedením našich najlepších majstrov.    

 

Výška členského poplatku do SAA je 60,-- €

Členský poplatok uhrádza každý člen SAA individuálne cez portál po zaregistrovaní sa v IS, k registrácii sa dostanete                kliknutím na tlačidlo nižšie

Uhrádza sa raz ročne (začiatkom roka) a je platný na príslušný kalendárny rok

Školné

Pozostáva z dvoch častí, prvou je školné pre CVČ a druhou časťou je školné pre ADH.

CVČ Holíč školné vyberá v súlade s VZN mesta Holíč č. 84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč  školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet:

SK77 0200 0000 0026 8978 2856

Do poznámky treba uviesť: meno, priezvisko a názov krúžku / tábor.

Úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka. Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Platbu je možné uskutočniť aj na celý školský rok.

Aikido Dojo Holíč

Úhrada školného je realizovaná v hotovosti do 15. dňa daného mesiaca.

Cenník školného

Deti a dorast 5 - 15 rokov
Aikido Dojo Holíč
5€ / mesiac
CVČ Holíč
8€ / mesiac

4,–€ pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu(platí iba na jeden krúžok) 

Dorast od 15 rokov a dospelí
Aikido Dojo Holíč
10€ / mesiac
CVČ Holíč

Dospelí

12€ / mesiac

október – december 36,–€
január – jún 72,–€

Študenti (15 – 18r), ktorí sa sústavne pripravujú na ďalšie povolanie

8€ / mesiac

4,–€ pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu(platí iba na jeden krúžok) 

Prihláška do Aikido Dojo Holíč

Prihlasovací formulár otvoríte kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo.