Tréningy

tréningy

Rozpis tréningov

Deti od 6 do 14 rokov

Utorok 17:30 – 18:45
Štvrtok 17:30 – 18:45

Aikido Dojo Holíč
5€ / mesiac
CVČ Holíč
8€ / mesiac

4,–€ pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu(platí iba na jeden krúžok) 

Dorast (od 14 rokov) a dospelí

Utorok 18:50 – 19:50
Štvrtok 18:50 – 19:50

Aikido Dojo Holíč
10€ / mesiac
CVČ Holíč

Dospelí

12€ / mesiac

október – december 36,–€
január – jún 72,–€

Študenti (15 – 18r), ktorí sa sústavne pripravujú na ďalšie povolanie

8€ / mesiac

4,–€ pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu(platí iba na jeden krúžok) 

Poznámky:

Všetky tréningy v Holíč sa konajú v Športovej hale, na Kollárovej ulici č. 1691/21.
Tréningy sa nekonajú v čase prázdnin a štátnych sviatkov.
Tréningy dospelých sa v čase prázdnin a štátnych sviatkov konajú po predchádzajúcej dohode s trénerom.

Školné pozostáva z dvoch častí, prvou je školné pre CVČ a druhou časťou je školné pre ADH.

CVČ Holíč školné vyberá v súlade s VZN mesta Holíč č. 84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč  školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet:

SK77 0200 0000 0026 8978 2856

Do poznámky treba uviesť: meno, priezvisko a názov krúžku / tábor.

Úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka. Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Platbu je možné uskutočniť aj na celý školský rok.

Aikido Dojo Holíč školné vyberá v hotovosti do 15. dňa daného mesiaca.

Kalendár tréningov